printer friendly

Toyo Ito, 2004
Foto: Toyo Ito & Associates, Architects

Mediathek in Sendai von Toyo Ito, 2000
Foto: Nacasa&Partners

Relaxation Park in Torrevieja, Valencia, Spain, 2008
Foto: Toyo Ito & Associates, Architects

Austrian Frederick Kiesler Prize for Architecture and Art, Toyo Ito, Vienna 2008
© Austrian Frederick and Lillian Kiesler Private Foundation